Notulen Algemeene leden vergadering 2014

Ter voorbereiding van de ALV zijn hier de Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 te vinden.

De Agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Goedkeuren notulen ALV 2014
 4. Verslag secretatis
 5. Verslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen hoogte contributie
 8. Verslag wedstrijd commissie
 9. Verslag onderhoud commissie
 10. Vaststellen wedstrijd reglementen
 11. Vaststellen wedstrijd kalender
 12. Bestuursverkiezing: reglementair zijn Roel van der Meer en Hugo Bijl aftredend
  Beide stellen zich her verkiesbaar
 13. Wedstrijdleiding/barbezetting/onderhoud
 14. Rondvraag
 15. Sluiting